Image Slide 3
Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Image Slide 3
Ślubujemy
Slide 1

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie
Image Slide 3

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Image Slide 3
Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Image Slide 3
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Rodo

Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

1.        Administratorem  Danych Osobowychjest Zespół Szkoły Podstawoweji Przedszkola Samorządowego w Chodlu,

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   iod@rodokontakt.pl

4.      Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:b.      zgoda osoby,d.      o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.6.      Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez okres:b.      dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania,d.

dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania.a.      do dostępu do swoich danych;c.      do ograniczenia przetwarzania swoich danych; e.      do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie jej obowiązywania,W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo8.      Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.10.   Podanie  danych osobowych  przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.  ·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem   danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81 829 10 24,  e-mail: spchodel@wp.plDane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi takimi jak m.in.: apele, konkursy, zawody sportowe, uroczystości  w następujących celach:1)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  na gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora2)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie przez Panią/Pana zgody  na wskazane powyżej cele przetwarzania jako  rodzica/opiekuna prawnego dzieckaDane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa instytucjomDane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez   następujący czas:

  • w formie tradycyjnej w gazetkach ściennych/gablotach  i innych materiałach drukowanych 5 lat
  • w formie elektronicznej  na stronie internetowej  i innych materiałach elektronicznych 5 lat
  • w formie tradycyjnej w kronice szkoły/tablo udostępnianych na terenie szkoły            50 lat

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowaniaPrzysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska dziecka nawet jeśli zostanie laureatem konkursu·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    – tzw. RODO przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnymChodel, ………………….………..Oświadczam, że:                Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                                                                                               imię i nazwisko dziecka

………….…………………                        3.      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na publikację imienia, nazwiska mojego dziecka  w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora                                                                                                                                                                                                                                       Podpis    4.      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*   na rejestracje i  publikację  wizerunku mojego dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora                                                                                                                                                                                                                                     Podpis                                                                                                                                                                     ……………..……………                                                           7)      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych elektronicznych jego materiałach informacyjnych                                                                                                                                                                     ……………………………                                                                                                                                                                                                                                                               Podpis 9)      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  aby Administrator komunikował się ze mną  elektronicznie poprzez:

telefon/SMS*  na  nr   ………………………………………………..……  e-mail* …………………………………………….…………………………………

e-PUAP    …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                    ………….…..……………                        *  niepotrzebne skreślić·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    – tzw. RODO·        Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Klauzula_informacyjna_-_wizerunek_i_komunikacja.doc   Klauzula_udzielenia_zgody.doc do Zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego   3.     Administrator przetwarza te dane osobowew celu zapewnienia bezpieczeństwa w pomieszczeniach i na terenie objętym monitoringiem oraz dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub czynów niepożądanych naruszających reguły życia społecznego.4.     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:b.     ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej5.     Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania sprawiedliwości.6.     Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:b.     dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochronytych interesów np. do czasy wyjaśnienia danej sprawy lub do wydania prawomocnego orzeczenia czy wyroku dla danych dot. zdarzenia zapisanego na nośniku zewnętrznyma.      do dostępu do swoich danych;c.      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;e.      do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8.     Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.9.     Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.10.  Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczonyPodstawy prawne:·       Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

·       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

d.     do wniesienia sprzeciwu

b.     do sprostowania swoich danych;

7.     Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a.      dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez okres 3 miesięcy od czasu zarejestrowania – dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu

a.      wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   iod@rodokontakt.pl

1.     Administratorem Danych Osobowychjest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81-829-10-24, e-mail: spchodel@wp.pl

Szczegółowa klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

Załącznik nr 1

Ogolna_klauzula_informacyjna.docx

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Podstawy prawne:

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis                                    

Zgoda  obejmuje   doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                   

                                                                                                                                                                   ……………………………

8)      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w kronice szkoły/tablo udostępnianych na terenie szkoły

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis

 

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis 

5.      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*     na publikację  imienia, nazwiska dziecka w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych

                                   

………….…..……………

                                

………….…..……………

                                                                                         Podpis                                    

2.      Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu) i z przysługującymi mi  oraz mojemu dziecku prawami  względem danych osobowych.

1.         ……………………………………………………. jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ……………………………………………………………

 data

                                                   

Klauzula udzielenia zgody

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Podstawy prawne:

a) do dostępu,  b) do sprostowania, c)  do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała, e) do usunięcia, f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

6)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w kronice szkoły/tablo udostępnianych na terenie szkoły

5)      umożliwienia Administratorowi komunikacji elektronicznej z Panem/Panią tj. telefonicznie i/lub przez e-mail i/lub przez e-PUAP

4)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych jego elektronicznych materiałach informacyjnych

3)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Podstawy prawne:

11.   Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora  jest obligatoryjne z uwagi na : m.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Brak podania tych danych  oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9.      Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

g.      do wniesienia sprzeciwu.

f.       do usunięcia danych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

d.      do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

b.      do sprostowania swoich danych;

7.      Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące   prawa:

c.      dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochronytych interesów,

a.      dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną– od 5 do 10 lat

5.     

Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina) i organowi nadzorującemu (Lubelski Kurator Oświaty)

c.      o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,

a.      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

3.      Administrator przetwarza dane  osobowew celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym i innych właściwych przepisach.

ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81 829 10 24, e-mail: spchodel@wp.pl infospchodel@gmail

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych